Menu

»  Strona główna
»  Aktualności
»  Galeria
»  Historia
»  Samorząd Uczniowski
»  Dyrekcja
»  Pedagog
»  Psycholog
»  Biblioteka
»  Świetlica
»  Grono pedagogiczne
»  Uczniowie
»  Rada Rodziców
»  Statut szkoły
»  Inwestycje szkolne
»  Plan lekcji
»  Podstawa programowa
»  Ramowy plan nauczania
»  Kalendarium
»  Promocja funduszy UE
»  Za rękę z Einsteinem
»  Patron
»  Kontakt
»  Bezpieczeństwo
»  Biblioteka ON-LINE
Licznik odwiedzin

Kalendarz

  Kwiecień 2017  
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Zajęcia pozalekcyjne

»  Koło fizyczne
»  Koło języka angielskiego
»  Koło teatralne
»  Koło instrumentalne
»  Koło informatyczne
»  Koło wokalne
Galeria

zobacz więcej »
Chemia
 
Przedmiotowy system oceniania z chemii

I.WYMAGANIA  PROGRAMOWE.

II. ZASADY  OCENIANIA.

 

I . WYMAGANIA  PROGRAMOWE  na  poszczególne  oceny  szkolne  zostają  przedstawione  uczniom  na  początku  roku  szkolnego . Poza  tym    wywieszone  na  gazetce  w  sali   lekcyjnej  i  dostępne  dla każdego  ucznia  w  czasie  przerwy  lub  po  lekcjach.

 

II. ZASADY  OCENIANIA  dotyczą  :

1.Sposobów  sprawdzenia  dydaktycznych  osiągnięć uczniów.

2. Częstotliwość  oceniania.

3.Komunikowania  efektów  pracy  uczniów.

4. Możliwości  poprawy  i  zaliczenia  prac  pisemnych.

5. Ustalenie  końcowej  oceny.

6. Warunki  i  tryb  uzyskania wyższej   niż  przewidywana  roczna (  semestralna )  ocena  klasyfikacyjna.

7. Informacje  ogólne.

 

 

1.Ocenie  podlegają  następujące   formy  aktywności :

a) sprawdziany – tzw. prace  klasowe  ; prace  pisemne  sprawdzające  opanowanie  wiadomości             i  umiejętności  z  określonego  działu   programu. Każdy   sprawdzian  jest  zapowiedziany                       i  odnotowany   w  dzienniku  lekcyjnym  / dzienniku  elektronicznym  z  tygodniowym  wyprzedzeniem. Sprawdzian   poprzedzony  jest  lekcją  utrwalającą (  powtórzeniową ) . W  dzienniku  ocena  jest  zapisywana  kolorem  czerwonym. Sprawdzian  może  być  w  formie  test  z  zadaniami  wielokrotnego  wyboru, prawa  -fałsz , zadania  otwarte itp.

b) sprawdziany – prace  pisemne  zapowiedziane  , sprawdzające  opanowanie  wiadomości                      i  umiejętności  z kilku  lekcji ( 4-6) ,  lub  ważne  umiejętności ,  ocena  zapisywana  kolorem  czerwonym.

c) kartkówki – prace  pisemne  obejmujące  treści  z  jednej, dwóch  lub  trzech   ostatnich  lekcji- nie    zapowiedziane.

d) rozmowa  z  uczniem ( odpowiedź  ustna  z   trzech  ostatnich  lekcji)

e)  prace  domowe  -  zadawane  z  lekcji  na  lekcję  oraz  długoterminowe  tzn. zadawane  z  co  najmniej   trzytygodniowym  wyprzedzeniem

f) praca  na lekcji-  dotyczy  stopnia  zaangażowania  ucznia  w  proces  lekcyjny, wykonywanie  poleceń, twórczego  rozwiązywania  zadań, uzupełniania  kart  pracy itp.

g)  w  razie  potrzeby  ocenie  może  podlegać  prowadzony  zeszyt  przedmiotowy  / zeszyt  ćwiczeń.

h) inne np. prace  dodatkowe itp.

2. Częstotliwość  oceniania  prac pisemnych  w  semestrze :

-a)1-2 sprawdzianów( prace  klasowe ) 

* przyjmuje  się  następujący  przelicznik %  przy  ocenie   prac  pisemnych

Ocena 

Procent

Celująca

100% + zadania  dodatkowe

Bardzo  dobra

91-100%

Dobra 

75-90%

Dostateczna

55-74%

Dopuszczająca

41- 54%

Niedostateczna

poniżej  40%

 

b) 1-3 sprawdziany

c) kartkówki – w  zależności  od  omawianych  treści 

d) 1  zadanie  długoterminowe – w  zależności  od   omawianych  zagadnień.

3. Komunikowanie   efektów  pracy :

a) uczniom : ocenione  prace  pisemne  uczeń  otrzymuje   w   przeciągu  dwóch  tygodni  od  daty  napisania ; prace  klasowe  , sprawdziany  oraz  wybrane  kartkówki    przechowywane  przez  nauczyciela , uczeń  zapoznaje  się  z  nimi  w  czasie  lekcji , lub  na  przerwie  bądź  po  lekcjach .

b) ocena  z  odpowiedzi  ustnej  jest  zapisywana  w  zeszycie  przedmiotowym

c) rodzicom :  informacje  o  ocenach  , osiągnięciach  i  postępach  dziecka  rodzice  mogą  uzyskać  podczas  zebrań  klasowych ,  „ drzwi  otwartych”, konsultacji  dla  rodziców.

# rodzice   mogą  otrzymać  informacje co uczeń  robi  dobrze, co  i  jak  wymaga poprawy  oraz  jak  powinien   dalej  się  uczyć   oraz  kiedy  może  uzyskać  pomoc  ze  strony  nauczyciela

d) uczniom : przekazanie informacji o   osiągnięciach  edukacyjnych  poprzez  wskazanie , co  uczeń robi  dobrze, co  i jak  wymaga  poprawy oraz  jak  powinien  dalej  się  uczyć

# informacje   mogą  być  przekazywane  w  czasie  lekcji ustnie

# informacje  mogą  być  umieszczane  pod   sprawdzianem , kartkówką  w  razie  potrzeby

4. Możliwości  poprawy  i  zaliczenia  prac  pisemnych :

a)uczeń  może  poprawić  sprawdzian – pracę  klasową  jeśli  otrzymał  ocenę  niedostateczna, dopuszczającą  lub  dostateczną  . Termin  poprawy  ustala  nauczyciel, nie  później  niż  2  tygodnie  od  daty  otrzymania  sprawdzianu.

b)  uczeń może  poprawić  ocenę  tylko  raz ,

c) oceny  z  innych  form  aktywności  nie  podlegają  poprawie , wyjątek  stanowią  długoterminowe  prace  domowe,

d) uczeń  może  poprawić  sprawdzian , kartkówkę  jeśli  otrzymał  ocenę  niedostateczną  lub dopuszczającą  . Termin  ustala  nauczyciel, nie  później  niż  w  1 tydzień  od  daty  otrzymania  pracy.

e)  uczeń   nieobecny  na lekcji  podczas , której  klasa  pisała  pracę  pisemną  jest  zobowiązany  do  jej napisania , 

# jeśli  nieobecność    była  w  liczbie 1-3 dni  , uczeń  pisze   wszelkie  prace  pisemne  w  najbliższym  terminie ustalonym  przez  nauczyciela (  nie  dłuższym  niż  1  tydzień)

# przy  nieobecności  dłuższej  niż  3 dni , uczeń  pisze  zaległe  prace  w  terminie  ustalonym                 z  nauczycielem

# uczeń, który  nie  zgłosi  się  w  terminie  w  celu zaliczenia  zaległej  pracy  pisemnej  z  własnej  winy  otrzyma  ocenę  niedostateczną

f) jeśli  z    różnych  przyczyn  uczeń  pisze  zaległą  pracę  pisemną  na  lekcji  , to ma  obowiązek uzupełnienia  bieżącego  tematu  lekcji i  przygotowania  się  do  następnych  zajęć.

5. Ustalając  ocenę  semestralną (  roczną) nauczyciel  kolejno  bierze  pod  uwagę :

a) sprawdziany – prace zapisane  kolorem  czerwonym

b) kartkówki

c) odpowiedź  ustną, zadania  domowe, prace  na  lekcji

d) o  przewidywanej  ocenie  końcowej ( semestralnej czy  rocznej  ) uczeń  jest  informowany  przed  planowanym  posiedzeniem  klasyfikacyjnej  rady  pedagogicznej

e) samodzielne  i pisemne  prace   ucznia  sprawdzające  wiadomości  i  umiejętności są  podstawą  ustalenia  oceny  semestralnej ( rocznej) tzn. wymienione  w  punkcie  a i b .

6. Warunki  i  tryb  uzyskania  wyższej niż   przewidywana roczna  ocena   klasyfikacyjna  .

Uczeń  może  ubiegać  się  o  wyższą  niż  przewidywana  ocena  jeśli :

a)      zostaną naruszone  zapisy  z  punktu 5die,

b)      prowadził  systematycznie  zeszyt  przedmiotowy i  zeszyt  ćwiczeń ( brak  zapisów  o braku  notatek, zadań itp.),

c)       systematycznie  odrabiał  zadania  domowe,

d)      był  zawsze  przygotowany  do  lekcji: podręcznik, zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń,

e)      brak  oceny  niedostatecznej  z  odpowiedzi .

 

 

7. Informacje  ogólne

a) uczeń ma  prawo  być  raz  nieprzygotowany  do lekcji w  ciągu  semestru – do  odpowiedzi  ustnej ten  fakt  w  dzienniku  odnotowuje  się w  postaci  kropki,

* uczeń zgłasza   swoje  nieprzygotowanie  do  odpowiedzi  ustnej  przed  rozpoczęciem  lekcji

b) uczeń  za  pracę  na  lekcji , za  drobne  zadania  domowe  może  otrzymywać  plusy (+) ; 5 plusów jest  równoznaczne  z  oceną  bardzo  dobrą ; uczeń  może  otrzymywać  również  minusy (-)                  5  minusów to  ocena  niedostateczna ,

c) uczeń  ma  obowiązek  wykonywania  zadań  domowych , za  brak  zadania  uczeń  otrzymuje  informację  do  zeszytu  uwag, może  być  minus do  dziennika  lub  ocena  niedostateczna  w  zależności  od  ważności  zadania ,

d) uczeń  po  dłuższej  nieobecności (powyżej  7  dni)  ma  prawo  zgłosić  swoje  nieprzygotowanie  do  zajęć  bez  konsekwencji  odnotowania   tego  w  dzienniku  i  podaje  termin  nadrobienia  zaległości,  

e) uczeń  ma  obowiązek  posiadać  podręcznik, zeszyt  przedmiotowy , zeszyt  ćwiczeń  - za  brak  przygotowania  może  uczeń  otrzymać  informację  do  zeszytu  uwag , minus do  dziennika  lekcyjnego lub  nieprzygotowanie  w  dzienniku  elektronicznym,

f) brak  przygotowania  do  lekcji, brak  zadań  domowych  może  być  powodem  informacji  telefonicznej  do  rodziców.

 

 

                                                                          Przedmiotowy  system  oceniania  z  chemii opracowała

                                                                                                               Ewa  Szmyt