Menu

»  Strona główna
»  Aktualności
»  Galeria
»  Historia
»  Samorząd Uczniowski
»  Dyrekcja
»  Pedagog
»  Psycholog
»  Biblioteka
»  Świetlica
»  Grono pedagogiczne
»  Uczniowie
»  Rada Rodziców
»  Statut szkoły
»  Inwestycje szkolne
»  Plan lekcji
»  Podstawa programowa
»  Ramowy plan nauczania
»  Kalendarium
»  Promocja funduszy UE
»  Za rękę z Einsteinem
»  Patron
»  Kontakt
»  Bezpieczeństwo
Licznik odwiedzin

Kalendarz

  Wrzesień 2015  
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Zajęcia pozalekcyjne

»  Koło fizyczne
»  Koło języka angielskiego
»  Koło teatralne
»  Koło instrumentalne
»  Koło informatyczne
»  Koło wokalne
Galeria

zobacz więcej »
Chemia
 
Przedmiotowy system oceniania z chemii

Nauczyciel: mgr  Wioletta Kunicka

 Klasa:    I gimnazjum - 1 godz. tygodniowo

II gimnazjum - 2 godz. tygodniowo III gimnazjum - 1 godz. tygodniowo

Realizowany program: Program nauczania chemii w gimnazjum T. Kulawik, M. Litwin nr w zestawie DKW -4014-95/99 Podręcznik obowiązujący: Chemia Nowej Ery, część 1,2,3 J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin.

Obowiązuje zeszyt ucznia i zeszyt ćwiczeń

 

Ocena semestralna z chemii jest średnią ważoną z wszystkich ocen uzyskanych w czasie trwania semestru.

Wagi ocen:

-praca klasowa-5pkt

-sprawdzian , odpowiedź ustna- 3 pkt

- pozostałe oceny ( kartkówki , zadania domowe, referaty, aktywny udział na lekcjach, referaty, doświadczenia uczniowskie, zeszyt , gazetka ) – 1pkt

 
Źródła uzyskiwania ocen:
-sprawdziany pisemne:  

Kartkówka (z jednej lekcji) - bez zapowiedzi,

Sprawdzian (z dwóch lub trzech lekcji - zapowiedź na poprzedniej lekcji, z kilku lekcji - zapowiedź tygodniowa),

Praca klasowa z działu - zapowiedź minimum tygodniowa,

-I klasa "Substancje chemiczne i ich przemiany"

 "Atom i cząsteczka"

-II klasa "Woda i roztwory wodne"

" Kwasy i wodorotlenki"
 " Sole"

III klasa" Węgiel i jego związki"

"Pochodne węglowodorów'
"Związki chemiczne w życiu codziennym"

 Uczeń uzyskuję ocenę z pracy pisemnej na podstawie ilości poprawnych odpowiedzi

Celujący – 100% poprawnych odpowiedzi + dodatkowe zadania

Bardzo dobry- 90-100%

Dobry  75-89%

Dostateczny 55-74 %

Niedostateczny  poniżej 40%

-odpowiedzi ustne:

wiadomości sprawdzane podczas odpowiedzi ustnych obejmują materiał z ostatnich trzech lekcji,

-prace domowe:

zadania domowe wykonywane w zeszytach przedmiotowych i zeszytach ćwiczeń

-zadania dodatkowe:

zadania dla chętnych uczniów - zadania rachunkowe, problemowe, logiczne,

prace pisemne typu referaty, ulotki informacyjne gazetki, plakaty, doświadczenia domowe

-praca na lekcji: skuteczne uczenie innych, prowadzenie fragmentu lub całej lekcji

Nauczyciel chemii zobowiązuje się do poinformowania ucznia o swoich wymaganiach na poszczególne stopnie szkolne na początku każdego działu.

 
Uczeń:

1. Dwa razy w semestrze może zgłosić nie przygotowanie (brak zadania domowego, nie przyswojenie treści z poprzednich lekcji, brak zeszytu, podręcznika - nie przygotowanie zgłoszone jest przed lekcją, ­nie zgłoszenie nie przygotowania jest równoznaczne z wystawieniem oceny niedostatecznej );

2. Ma prawo poprawić oceny  od niedostatecznej do dobrej  uzyskane z pracy klasowej lub sprawdzianu dwa tygodnie   po otrzymaniu pracy , na zajęciach dodatkowych;

3. Nie obecny na sprawdzianie lub pracy klasowej zalicza go na podobnych zasadach;

4. Zobowiązany jest do uzupełniania materiału nauczania z lekcji, na których nie był obecny;

5. Ma obowiązek przestrzegać regulaminu pracowni chemicznej,  przepisów BHP z którymi został zapoznany na pierwszej lekcji danego roku szkolnego.

6. Aktywny na lekcji uzyskuje plusy ( 3 plusy równoznaczne są z uzyskaniem oceny bardzo dobrej, uczeń nie pracujący na lekcji, lub nie posiadający wiedzy podstawowej otrzymuje minus ( 3 minusy  ocena niedostateczna.

7. Ma możliwość przystąpienia do egzaminu poprawkowego  umożliwiającego podwyższenie oceny.- określają  to ogólne przepisy zawarte w Statucie Szkoły